Biuro Parafialne

czynne jest w dni powszednie,
poza świętami państwowymi i uroczystościami kościelnymi,
od poniedziałku do soboty w godzinach: 10.00 – 12.00
oraz dodatkowo we wtorki i piątki w godz.: 18.30 – 19.30.


CHRZEST

Chrztu udzielamy podczas każdej niedzielnej Mszy św. sprawowanej w sobotę o godz. 17.30.
Zamiar ochrzczenia dziecka zgłasza osobiście jedno z rodziców dziecka, najpóźniej do środy. Przy zgłoszeniu potrzebny jest odpis aktu urodzenia dziecka.
Chrzestnymi mogą być osoby ochrzczone w Kościele rzymsko-katolickim, które przyjęły sakrament bierzmowania i są osobami praktykującymi (tzn. nie mają żadnych przeszkód do przyjmowania sakramentów). Chrzestni spoza tutejszej Parafii powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie z Parafii miejsca zamieszkania (nie zameldowania).


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Termin i godzinę planowanego ślubu rezerwować w Biurze Parafii.
Najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem należy umówić się z Proboszczem na pierwsze spotkanie (w okresie letnim uwzględnić czas urlopowy). Najlepiej zrobić to w niedzielę po Mszy św. Spisywanie protokołu odbywa się po wieczornych Mszach św. w terminie uzgodnionym. Na pierwsze spotkanie należy przynieść: metrykę chrztu (nie starszą niż trzy miesiące), zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej, ostatnie świadectwo z religii, dowód osobisty. W przypadku chrztu w tutejszej Parafii nie potrzeba metryki.


SAKRAMENT CHORYCH

Chorych z posługą sakramentalną nawiedzamy w każdą sobotę po pierwszym piątku miesiąca. Istnieje możliwość zapisania się na stałą listę (bez konieczności comiesięcznego zgłaszania).
Dodatkowe terminy w Adwencie i Wielkim Poście są podawane w INFORMATORZE.
W nagłych przypadkach w każdej chwili.


POGRZEB I SPRAWY CMENTARNE

Msza pogrzebowa odprawiana jest o stałej godzinie, tj. o godz. 9.00. Godzina pogrzebu ustalana jest przez pośrednictwo wybranego zakładu pogrzebowego.
Parafia jest właścicielem cmentarza przy ul. Marulewskiej. Wybór miejsca pochowania na tym cmentarzu odbywa się przez pośrednictwo zarządcy cmentarza (Biuro Zarządcy przy cmentarzu). Opłaty dokonuje się w Biurze Parafii.

Tylko osoba opłacająca pokładne ma prawo do dysponowania tym miejscem (np. postawienie nagrobka, przedłużenie dzierżawy na kolejne lata – tzw. prolongatę). Potwierdzeniem tego prawa jest imienny dokument wystawiany przez Biuro Parafii. Przed opłatą prolongaty, należy uzyskać odpowiednie potwierdzenie stanu grobu od zarządcy.


REGULAMIN CMENTARZA
przy ul. Marulewskiej


∗ przy pochowaniu zmarłego opłaca się tzw. pokładne (jest to opłata za dzierżawienie miejsca przez 20 lat)
∗ przy grobach głębinowych opłaca się podwójne pokładne
∗ miejsce pochowania powinno posiadać informację o zmarłym (nazwisko, imię oraz datę śmierci, ewentualnie urodzenia)
∗ po upływie 20 lat od pochowania zmarłego, jeśli chcemy zachować miejsce, należy opłacić dalszą dzierżawę (jeśli miejsce nie będzie opłacone, po upływie następnego roku może być wykorzystane przez Parafię do kolejnego pochówku)
∗ istnieje możliwość rezerwacji miejsca przez opłacenie pokładnego (w takim wypadku, przy pochowaniu zmarłego na tym miejscu opłaca się pokładne odpowiednio pomniejszone o lata, które pozostały do wygaśnięcia rezerwacji)
∗ postawienie nagrobka nie ma wpływu na czas dzierżawienia miejsca
∗ przed wykonaniem i postawieniem nagrobka należy uzyskać jego zatwierdzenie przedstawiając projekt-plan (plan winien zawierać: wymiary [pojedynczy grób 90x190, podwójny 190x190; grobowiec pojedynczy 130x260, podwójny 230x260], treść napisów i dane wykonawcy)
∗ stawiając nagrobek opłaca się 10% jego wartości, należy również przedstawić dowód opłaty za miejsce, gdzie ma stanąć nagrobek
∗ stawianie trwałych ogrodzeń wokół grobu, ławeczek i sadzenie krzewów jest zabronione
∗ "groby" zaniedbane, bez tablic informacyjnych będą likwidowane.

(obowiązuje od XI/1996)

Treść regulaminu znajduje się na tablicach przy wejściach na cmentarz.