Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

„Renowacja i konserwacja drewnianych zabytków Archidiecezji Gnieźnieńskiej celem stworzenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej”

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w dziewięciu zabytkowych kościołach Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w tym prac konserwatorskich 72 drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. W naszym kościele będą to: ambona, chrzcielnica, dwa feretrony i ołtarze boczne: Św. Antoniego, Św. Krzyża, MB Boreckiej i Św. Rodziny (wartość tych prac: 1 508 000,00 zł). Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego. W wyniku realizacji projektu powstanie m.in Wirtualny Szlak Zabytków Drewnianych Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz mobilny przewodnik turystyczny w formie aplikacji. Zastosowane zostaną rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, takie jak tyflografiki z wizerunkami kościołów, czy opisy poszczególnych kościołów w alfabecie Braille’a. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.


Całkowita wartość projektu: 15 270 031,90 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 12 979 527,11 PLN