• Plan cmentarza
  Plan cmentarza
  (Kliknij, aby powiększyć)

REGULAMIN CMENTARZA

W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza prosi się osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami oraz zobowiązuje się stosowanie poniższego regulaminu.

§ 1

 1. Właścicielem cmentarza parafialnego w Inowrocławiu przy ulicy Marulewskiej jest Parafia pw. Św. Mikołaja.
 2. Niektóre czynności administracyjne bezpośrednio na cmentarzu wykonuje tzw. „zarządca cmentarza” wybierany przez Parafię z zachowaniem uprawnień proboszcza.
 3. Siedziba właściciela cmentarza czyli Parafii znajduje się w Inowrocławiu, przy ul. Ks. Bogdana Gordona 4, „zarządcy cmentarza” przy ul. Marulewskiej 80.

§ 2

 1. Na cmentarzu dokonuje się pochówku w grobach:
  - ziemnych zwykłych,
  - ziemnych pogłębionych (w miarę możliwości - uwarunkowane podłożem),
  - grobach murowanych,
  - grobach na urny ziemnych i murowanych.
 2. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów.
 3. Na grobach można umieścić nagrobki. Wszystkie stawiane nagrobki wymagają pisemnej zgody Parafii. Nagrobki nie mogą przekraczać wymiarów:
  - grób ziemny pojedynczy – 190/90cm (1 miejsce na szerokość),
  - grób ziemny podwójny – 190/190cm (2 miejsca na szerokość),
  - grób murowany pojedynczy – 260/130cm (1 miejsce na szerokość),
  - grób ziemny podwójny – 260/230cm (2 miejsca na szerokość),
  Wymagane jest przedstawienie szkicu nowego nagrobka, z podaniem jego wymiarów oraz treści napisu, który zostanie na nim umieszczony przed jego wykonaniem. Projekt nagrobka oraz treść napisów na nim podlegają zatwierdzeniu przez Parafię. W przypadku niezachowania powyższych wymiarów projekt nagrobka nie zostanie zatwierdzony. Postawienie nagrobka nie ma wpływu na czas nienaruszalności grobu.
 4. Każdy nagrobek powinien być trwale oznaczony (imię i nazwisko osoby zmarłej, data śmierci, ewentualnie data urodzenia).

§ 3

 1. Na cmentarzu pobiera się opłaty za pochówek w grobach (wysokość opłat podana jest w cenniku opłat znajdującym się w Biurze Parafii):
  - ziemnych pojedynczych na 20 lat;
  - ziemnych wieloosobowych na 20 lat;
  - ziemnych głębinowych na 20 lat;
  - murowanych;
  - urnowych (ziemnych i murowanych).
  Pobiera się opłaty za:
  - za postawienie nagrobka;
  - przedłużenie możliwości kultywowania pamięci osoby zmarłej na następne 20 lat;
  - rezerwację na grób pojedynczy lub głębinowy na czas nie mniejszy niż 20 lat.
 2. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju grobu i okresu, na jaki wniesiono tę opłatę.
 3. Wnoszona opłata jest za pochowanie zwłok, a nie za miejsce na cmentarzu. Poprzez wniesienie opłaty nikt nie nabywa dla siebie żadnej własności miejsca z grobem ani samodzielnego dysponowania tym grobem. Poprzez wniesienie opłaty za pochowanie zwłok czy prochów ludzkich Parafia gwarantuje możliwość kultywowania pamięci osoby zmarłej w tym miejscu przez okres na jaki została wniesiona opłata.
 4. W przypadku nieprzedłużenia opłaty na następny okres grób kwalifikuje się do likwidacji. Likwidacja grobu polega na nowym pochówku w tym miejscu (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
 5. Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie. Właściciel cmentarza czyli Parafia nie ma obowiązku szukania odpowiednich osób do uregulowania stosownej opłaty.
 6. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 4

 1. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat (nie dotyczy to grobu głębinowego – w grobie głębinowym można dochować kolejną osobę przed upłynięciem 20 lat – oraz urn – urny z prochami można dochować do istniejącego grobu przed upłynięciem 20 lat). Jest możliwe przedłużenie tego okresu – sporządzana jest wówczas dwustronna umowa określająca okres nienaruszalności grobu.
 2. W przypadku grobów murowanych oraz grobów z urnami sporządzana jest dwustronna umowa określająca okres nienaruszalności grobu (okres ten wynosi przynajmniej 50 lat).
 3. Do pochowania zwłok, szczątków oraz prochów ludzkich oraz dysponowania tym miejscem uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego lub odpowiednie instytucje:
  - pozostały małżonek (-ka);
  - krewni zstępni (dzieci, wnuki, itp.);
  - krewni wstępni (rodzice, dziadkowie);
  - krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (kuzynostwo);
  - w przypadku braku w/w krewnych inni krewni
  - powinowaci w linii prostej do 1 stopnia
  - właściwy organ wojskowy w przypadku wojskowych zmarłych w czynnej służbie;
  - właściwy organ państwowy, instytucje i organizacje społeczne w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa;
  - osoby, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
 4. Jeśli kilka osób posiada równorzędne prawo do grobu (np. rodzeństwo), wówczas wszyscy uprawnieni muszą wyrazić zgodę co do miejsca i sposobu pochówku.
 5. Wykopanie i wymurowanie grobu musi być uzgodnione z Parafią i poprzedzone złożeniem dokumentu „Karta zgonu w celu pochowania zwłok” oraz wniesieniem opłat cmentarnych.
 6. Usługę kopania grobów wykonuje „zarządca cmentarza” lub wyspecjalizowana firma pogrzebowa. W przypadku kopania grobów przez firmy pogrzebowe, muszą one dostosować się do ogólnych norm porządkowych obowiązujących na cmentarzu oraz wskazań Parafii. W innym przypadku, należy tę sprawę uzgodnić z Parafia.
 7. Za usługę kopania grobów opłatę pobiera osoba wykonująca tę usługę według własnego cennika.
 8. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie.

§ 5

 1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana na zlecenie osób wymienionych w § 4 pkt 3 oraz prokuratury lub sądu i za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w obowiązującym ustawowym terminie.
 2. W przypadku ekshumacji osoby uprawnione wymienione w § 4 pkt 3 muszą przedstawić Parafii zgodę Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 16 października do 15 kwietnia; przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych. Poza tym terminem konieczna jest dodatkowa zgoda Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat (nie dotyczy prokuratury i sądu).
 5. Ekshumacji dokonuje wyspecjalizowana firma pogrzebowa.
 6. Przy ekshumacji Parafia wydaje dokument potwierdzający pochodzenie zwłok lub szczątków ludzkich z danymi osoby ekshumowanej. Nie wydaje się części karty zgonu „W celu pochowania zwłok” – dokument ten pozostaje w archiwum cmentarnym.
 7. W przypadku ekshumacji z grobów ziemnych nie zwraca się części opłaty za niewykorzystany czas (opłata była wniesiona za pochowanie zwłok a nie za „dzierżawę” miejsca).
 8. W przypadku ekshumacji z grobów murowanych osoba lub osoby uprawnione nie mają prawa domagać się od Parafii zwrotu poniesionych nakładów na przygotowanie tego miejsca. W takim wypadku mają prawo do dysponowania miejscem w tym grobie przez okres, na jaki została sporządzona umowa, o której w § 4 pkt 2 lub za wiedzą Parafii „odsprzedania” tego miejsca innej osobie na zasadzie wolnego rynku. O fakcie tej transakcji osoba lub osoby uprawnione muszą poinformować Parafię i złożyć na piśmie oświadczenie o rezygnacji z tego miejsca. Nowy nabywca jest zobowiązany do podpisania z Parafią umowy, o której w § 4 pkt 2. W innym przypadku dysponowanie miejscem w tym grobie przechodzi nieodpłatnie na właściciela cmentarza czyli Parafię.

§ 6

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania wymaga części „Karty zgonu w celu pochowania zwłok” potwierdzonej przez Urząd Stanu Cywilnego lub zgody właściwego Starosty na pochowanie zwłok lub prochów ludzkich, przywożonych z zagranicy wraz z aktem zgonu innego państwa.
  W przypadku pochówku ciała lub szczątków ludzkich po ekshumacji z innego cmentarza dokument potwierdzający pochodzenie zwłok lub szczątków ludzkich z danymi osoby ekshumowanej (por. § 5 pkt 6).
 2. Parafia ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy pogrzebowej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.
 3. Parafia nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm zewnętrznych prowadzących roboty na cmentarzu.

§ 7

 1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
  - zakłócanie ciszy, porządku i powagi miejsca;
  - przebywanie nieletnich dzieci bez opieki;
  - picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym;
  - palenia papierosów;
  - żebractwa;
  - wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym;
  - jazdy pojazdami jednośladowymi;
  - wprowadzania zwierząt;
  - przebywania po zmroku.
 2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Parafii:
  - prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej;
  - ustawianie, przestawianie i wynoszenie z cmentarza jego urządzeń;
  - ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
  - wjazdu pojazdem mechanicznym;
  - sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów;
  - umieszczanie reklam.
 3. Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane na cmentarzu wymagają stosownych zezwoleń oraz wcześniejszego zaaprobowania projektu przez Parafię.

§ 8

 1. Cmentarz ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej. Parafia i „zarządca cmentarza” nie odpowiadają natomiast za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Osoby uprawnione mogą samodzielnie ubezpieczyć nagrobki u dowolnego ubezpieczyciela działającego na rynku usług ubezpieczeniowych.
 2. W przypadku naruszania regulaminu Parafia ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

§ 9

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 23 poz. 295 z późn. zm.)
 2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Parafii (www.inofara.pl) oraz jest do wglądu w Biurze Parafii.
 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.